Služby

 

Rozsah zprostředkovatelských činností realitní kanceláře BENO REALITY:

 

 

 

Prodej a pronájem bytů v osobním nebo družstevním vlastnictví.

 

Prodej a pronájem rodinných a bytových domů a rekreačních objektů.

 

Prodej a pronájem pozemků.

 

Prodej a pronájem komerčních prostor -  výrobních, obchodních, kancelářských, skladových.

 

Zajistíme veškeré právní úkony – při převodech a pronájmech nemovitostí (kupní smlouvy,   smlouvy  o převodu členských práv a povinností k družstevním bytům, nájemní smlouvy  apod.) a vše vyřídíme na příslušných úřadech.

 

Zajistíme bezpečný převod peněz spojený s bankovní, advokátní či notářskou úschovou.

 

Zajistíme vhodné financování nemovitosti.

 

Zajistíme znalecké posudky a poradíme s daňovým přiznáním (daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí).

 

Zprostředkujeme a zajistíme další služby dle dohody s klientem.

 

 

 

 

 

 

POUČENÍ

 

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“)

 

(dále jen jako „Poučení“)

 

 

 

realizované ze strany:

 

 

 

Firma:            Ľudovít Beňo

 

BENO REALITY

 

Sídlo:             Janského 2250/37

 

IČO:                66891892

 

Provozovna: nám. Jiráskovo 67

 

373 65  Dolní Bukovsko

 

Zastoupena:  Dr. Ľudovít Beňo

 

Tel.:                +420 704 190 210

 

E-mail:           beno@benoreality.cz

 

další informace o zprostředkovateli na www.benoreality.cz

 

(dále jako „Zprostředkovatel“)

 

 

 

a

 

 

 

adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele,

 

kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem

 

(dále jen jako „Zájemce“)

 

 

 

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem – když návrh této je přílohou tohoto poučení) o tom, že:

 

-          Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim OZ;

 

-          Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, atd. třetí osobě;

 

-          Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);

 

-          Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě)-  s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 10 dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;

 

-          Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané -  procento ze skutečné kupní ceny (která bude uvedena ve zprostředkovávané smlouvě), nebo konkrétní – sjednaná - částka;V případě zprostředkování pronájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.  

 

-          Provize bude splatnádo 7 dnů po dni, kdy došlo k uzavření zprostředkovávané smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkovatelem); je preferován bezhotovostní způsob úhrady Provize;

 

-          Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;

 

-          Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).  

 

 

 

 

 

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

 

 

 

-          Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.

 

-          Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 

-          Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 

 

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

 

    

 

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy:

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

 

 

 

Adresát (zprostředkovatel): ...

 

se sídlem: ...

 

e-mail: ..., FAX: ...

 

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. ...

 

 

 

Vaše jméno a příjmení: ...

 

Vaše adresa: ...

 

Datum: ...

 

Váš podpis:

 

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

 

 

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekcewww.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

 

 

 

 

 

V Praze dne 15. března 2018

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ľudovít Beňo

 

(Zprostředkovatel)

 

 

 

 

 

 

 

Najdi domov

Zadejte město nebo ulici:

Volejte kdykoli 704 190 210